IKTUS II

656. Talba fil-bidu tar-rużarju

Alla tagħna, isma’ t-talb tagħna, eħles għinna u ieqaf magħna.
Glorja lill-Missier, u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,
U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
Marija Santissima, uri li inti Ommna,
għalhekk jisma’ t-talb tagħna Dak
Li twieled għalina u ried ikun bniedem bħalna. O Ġesù,
Eħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna ’l-erwieħ kollha,
Speċjalment dawk li għandhom bżonn
Tal-ħniena tiegħek.

92 flat 3, St. Joseph High Rd., St. Venera, SVR1014, Malta.
Tel: (+356) 21484506  Fax: (+356) 21482656  Email: info@awakeningasaph.org  Website: www.kdz.org.mt