653. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej
(Lq 1, 46-55)

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej,*
U l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi.
Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu.*
Iva, minn issa ’l quddiem kull nisel jibda jsejjaħli hienja.
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar;*
Qaddis hu l-isem tiegħu.
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien*
Fuq dawk li jibżgħu minnu.
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu,*
Xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom,*
U għolla ċ-ċkejknin.
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ,*
U l-għonja bagħathom ’il barra b’xejn.
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu,*
Għax ftakar fil-ħniena tiegħu
-bħalma wiegħed lil missirijietna - *
B’risq Abraham u nislu għal dejjem.
Glorja lill-Missier, u lill-Iben*
U lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,*
U jibqa’ ghal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Luqa 1, 46-55