673. Att tal-indiema

Mulejja, Alla tiegħi,
Jisgħobbija b’qalbi kollha minn dnubieti ta’ ħajti kollha.
Jisgħobbija, Mulejja, għall-Ġenna li tlift, għall-infern li rbaħt.
Imma fuq kollox jisħobbija għax rgħextek u offendejtek,
Kollok tjieba, u ħniena. Inħobbok, Mulejja, inħobbok fuq kollox.
Mil-lum ’il quddiem, bil-għajnuna mqaddsa tiegħek,
Ma nidnibx qatt u qatt iżjed la mmur fejn dari nidneb.
Naħrab ukoll minn dak kollu li dari waqqagħni fid-dnub.