Available from KDZ office
SCORE
 

204. Ħallejt o Alla s-sema
(Tu scendi dalle stelle)

Ħallejt o Alla s-sema,
Biex tgħix fost il-bnedmin
Sirt bniedem wieħed minna
Biex tifdi lill-ħatjin x2

O Bambin ċkejken, ħelwa tarbija
Ejja eħlisna, mill-għajb tal-ħtija
O Alla ta’ ħniena
Minn kemm tbatija għaddejt
Minħabba dawk li fdejt. x2

Lemħuk u triegħdu l-kwiekeb
Xħin rawk tarbija f’għar
Imqiegħda fuq ftit tiben
Bħall-ifqar fost il-fqar x2

W iddew bil-qawwa biex bl-isbaħ dija
Juru ħlewwietek ’l Ommok Marija
O! Magħha ħallina f’dirgħajna inbennuk
Ma’ qalbna jħaddnuk. x2

Għaliex, o Bambin ċkejken
M’hawn xejn fil-għar għalik?
M’hawn lanqas xiber xoqqa
Biex ommok bih tgħattik x2

Għax ridt mill-frugħa, tal-art tifridna
U lejk bl-imħabba, tal-qalb tiġbidna
O Alla xi mħabba
Xi mħabba tas-smewwiet
Li tfawwar bil-barkiet. x2

Addattata għall-Malti minn Dun Gwann Galea

 

Żmien Liturġiku

Milied

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright