Werrej tat-Talb

Angelus 655
Att tal-indiema 673
Ejja Spirtu s-Santu 661
Ftakar, ja l-iżjed ħanina 665
Ikun imbierek Alla 674
Il-quotidie 666
Il-misteri tar-Rużarju - Tal-ferħ 657
Il-misteri tar-Rużarju - Tad-dawl 657
Il-misteri tar-Rużarju - Tat-tbatija 657
Il-misteri tar-Rużarju - Tal-glorja 657
Imbierek il-Mulej Alla ta’ Israel 649
Imbierek Int, Mulej 650
Issa, o Sid 651
Jien għall-proxxmu u għal Alla 675
Jiena kollni tiegħek 667
L-attijiet iż-żgħar 676
Lilek biss inħobb, Mulej 668
Ma rridux inkunu kuntenti waħedna 677
Missier, f’idejk nintelaq 669
Mulej, agħmel li kuljum inħobbok aktar 678
Mulej, agħmilni strument tal-paċi tiegħek 670
Mulej, agħmilni ħabib ma’ kulħadd 679
Mulej ibgħat il-għerf 652
Noffrilek lili nnifsi 680
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej 653
Salve Regina 658
Talba biex tingħad mill-istudenti 681
Talba fi żmien ta’ prova 682
Talba fil-bidu tar-rużarju 656
Talba għal-libertà 685
Talba għal qabel il-qrar 687
Talba għall-ħajja fl-Ispirtu 662
Talba għall-komunità 683
Talba għall-konverżjoni 684
Talba għall-paċi tal-qalb 686
Talba lil Ġesù msallab 689
Talba lill-anġlu kustodju 688
Talba lill-Madonna 659
Talba lill-Madonna għall-ħarsien tal-familja 660
Talba ta’ filgħaxija 690
Talba ta’ filgħodu 691
Talba ta’ Santa Tereża ta’ Avila 671
Talba tal-familja lill-Ispirtu s-Santu 663
Te Deum (Lilek, o Alla, infaħħru) 692
Tifħir lil Alla l-ħallieq 654
Veni Creator 664
X’jitlob is-serv ta’ Alla wara t-tqarbin 672