Available from KDZ office
SCORE
 

289. Innu ta’ Fatima

Ħdejn Fatima dehret l-Omm tagħna Marija,
Liċ-ċkejkna tliet rgħajja, tfal safja w għaqlija.

Rit:
Ave, Ave, Ave Maria x2

“Sinjura Żagħżugħa” imdawra bid-dija,
Bil-ġmiel u bil-ħlewwa tas-sema mogħnija. Rit:

Ilbiesha bajdani, jgħattilha riġlejha,
Kuruna sabiħa, imdendla f’idejha. Rit:

“Min fejn inti ġejja?”, staqsietek Luċija :
“Is-Sema pajjiżi”, weġibt, o Marija. Rit:

Għidtilhom jitolbu g ħall-midneb, għall-ħati
Biex jibdel fis ħajtu, u le jmur ibati. Rit:

Dik Qalbek urejthom bil-Grazzja mimlija
Bl-imrar u bin-niket, tal-ħżiena mifnija. Rit:

Int ridthom ibatu, sabiex ipattulek
Għal dik il-moħqrija li l-kiefra jagħmlulek. Rit:

L-infern Int lemmaħthom w urejthom il-ħżiena
Ibatu għal dejjem, bla tama ta’ ħniena. Rit:

Kastigi tal-biża’, mort Inti tħabbrilna,
Li mħabba ħtijietna, ilkoll jistħoqqilna. Rit:

B’dan fina ridt tqanqal mibegħda għall-ħtija,
Li magħha ġġib fuqna hemm, biki w tbatija. Rit:

Biex minnhom neħilsu bil-qawwa ta’ talbek,
Iwaqqaf ried Alla, il-qima lejn Qalbek. Rit:

Għemil ta’ tpattija, int tlabtna nagħmlulek
Biex qalbek imnikkta, bl-imħabba nfarrġulek. Rit:

Biex żgur issalvana Omm Alla u Sidtna
Kull jum ir-Rużarju ngħidulek int ridtna. Rit:

Kappella sabiħa, għidtilna nibnulek
Fejn ismek kif jixraq l-Insara jfaħħrulek. Rit:

“Teħtieġ penitenza” Int fl-aħħar wissejtna;
Hekk biss jistħoqqilna il-ħniena li wrejtna. Rit:

O Sidt tar-Rużarju, o ħelwa, o pija.
Għas-sema mexxina, Omma tagħna Marija. Rit:

Kliem ta’ Dun Karm Psaila fuq Melodija Portugiza

 

Tema

Marjani

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright