Chords
CHORDS
 

312. Issebbaħ ruħi

Rit:
Issebbaħ ruħi l-Mulej
Jithenna fih l-ispirtu tiegħi
Għax ħares lejn iċ-ċokon
Tal-qaddejja tiegħu
U ħwejjeg kbar għamel miegħi

Minn issa u għal kull żmien
Imbierka isejħuli
Għax Alla hu qaddis
Setgħani ismu
Minn nisel għal kull nisel
Hu juri l-ħniena tiegħu
Imħabbtu hi għal dawk
Li jibżgħu minnu. Rit:

Xerred ’l-imkabbrin
Hu wera l-qawwa tiegħu
U għolla liċ-ċkejknin fit-tama tiegħu
Xebba’ ’l-imġewħin
Bil-ġuħ lill-għonja telaq
Lil Israel ħa ħsieb fil-ħniena tiegħu. Rit:

Ikun minni dak li trid
Hawn hi l-qaddejja tiegħek. Rit:

Fr. Karm Debattista mssp © 1998 Karm Debattista mssp

 

Tema

Marjani

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright