Available from KDZ office
SCORE
 

434. Missier setgħani

Rit:
Missier Setgħani, isma’ talbna
Waqt li noffrulek ħobż w inbid.

Bħall-bjuda tal-ġilji
Li fosthom titgħaxxaq,
Dawn l-ostji silġ bojod
Tal-qamħa frott bnin,
Ħajr sħiħ ifissrulek ta’ wlied maħbubin. Rit:

Bħal fwieħa tal-vjoli, mistura, moħbija,
Tal-qlub taħbit ħiemed dan jgħidlek irid:
Is-sobgħ’ għal ħtijietna, li bihom rgħexnik Rit:

Mal-kalċi imfawwar
B’demgħat sħaħ mid-dielja,
Ħajjitna msoffija mill-hemm, mis-salib
Noffrulek; nistqarru li Int tagħna s-Sid. Rit:

Int saħħaħ twemminna
Fi kliem Ġesù Ibnek
Li hawn fih ser jibdel dal-ħobż u l-inbid:
Hekk fuq l-artal tiegħek
Nagħtuk ġieħ kull ħin. Rit:

P. Alfons M. Sammut OFM Conv. & Dun Karm Scerri

 

Waqt Liturġiku

Offertorju

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright