Chords
CHORDS
 

542. Ruħi tfaħħar

Rit:
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej
U l-Ispirtu tiegħi jifraħ
F’Alla s-Salvatur tiegħi.

Għaliex hu xeħet għajnejh
Fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu.
Iva, minn issa ’l quddiem
Kull nisel isejjaħli hienja. Rit:

Għax is-Setgħani għamel miegħi
Ħwejjeġ kbar
Qaddis hu l-isem Tiegħu. Rit:

Il-ħniena Tiegħu tinfirex f’kull żmien
Fuq dawk li jibżgħu minnu.
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu,
U xerred lil dawk imkabbra f’qalbhom. Rit:

Niżżel il-għonja minn fuq it-tron tagħhom,
U għolla ċ-ċkejknin.
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ,
U l-għonja bagħthom ’il barra b’xejn. Rit:

Ħa ħsieb Israel qaddej tiegħu,
Għax ftakar fil-ħniena tiegħu,
Bħalma wiegħed lil Abraham
U nislu għal dejjem. Rit:

Peter Paul Sammut

 

Tema

Marjani

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright